Motivasjon og mestring

#1

Summer skrev:

For å få til endring i en retning vi ønsker, trenger vi både å være motivert og ha tillit til vår egen evne til å mestre. Når det gjelder å ønske seg en endring og bli motivert, så må et perspektivskifte til. Vi må se på egen atferd på en annen måte enn tidligere. Mestring handler om at man aktivt søker og forsøker hensiktsmessige måter å bevege seg frem mot målet. Ofte er det en gradvis prosess der en prøver og feiler. En illustrerende og motiverende måte å se på dette er å sammenligne det med et barn som skal lære seg å gå. De gir ikke opp etter første fall, men reiser seg gang på gang til de mestrer.

Tiltro til egen evne til å mestre er en viktig faktor som er med på å gi kraft og motivasjon og hjelper til på å holde motivasjonen oppe over tid.

Motivasjon

Motivasjon er årsaker til menneskelig handlinger, vi hadde ikke handlet dersom vi ikke var motivert for det, - enten av negativ eller positiv art. Den ”negative” motivasjonen er ubehaget ved de negative konsekvensene som oppstår dersom vi ikke handler. Positiv motivasjon er forutsigelsen om lysten og gleden vi vil oppleve dersom vi gjennomfører. Eksempel på negativt motivasjon er at man lar være å spise ’den sjokoladen’ fordi en vet at en vil føle seg uvel etterpå og at vekten vil gå opp. Eksempel på positiv motivasjon er dersom en sier nei takk til sjokoladen, og motivasjonen er lysten og gleden en vil føle når en har nådd målet om å bli en slankere og sunnere person.

Motivasjon er altså det som driver oss til handling. Det gjør at du setter i gang endringsprosessen av problematisk atferd er dine grunner til forandring, mens endringens retning bestemmes av målsetningen for hva som skal endres. Det vil si at det er viktig å ha et mål å gå mot. Både hovedmål og delmål med belønninger er lurt.

Intensitet

Intensitet er et sentralt begrep i denne forbindelse. Det sier noe om ditt pågangsmot og utholdenhet i endringsforsøket, og også hvordan forsøket prioriteres i forhold til andre oppgaver i livet. Dette er en viktig faktor å ha med i sin vurdering av måloppnåelse, - hvor mye en orket engasjere seg. Dersom man ikke er motivert for å gjennomføre på et grundig nivå, blir det lett til at man saboterer egen fremgang. Derfor er det også viktig å tenke seg litt om når en skal gå i gang med endringsarbeid. Og se på hvordan livet ser ut. Dersom det stormer for mye rundt deg, så kan det være kreftene må gå med til å finne roen inni deg til stormen har gitt seg, - så du slipper å kjempe i motvind. Også er det viktig å ikke ta tak i alt på en gang. Å ta ett skritt om gangen.

Når vi er i gang med endringsprosessen er det viktig å opprettholde både motivasjonen og handling. Opprettholdelse kommer til uttrykk gjennom vår innsats over tid og utholdenhet ovenfor hindringer, fristelser og vanskeligheter.

Når ønsket om endring oppstår ser det slik ut:

  1. Man blir oppmerksom på negative konsekvenser (for eksempel overvekt) og knytter dem til en atferd (for eksempel overspise, trøstespising, godteri, underspising osv).
  2. De negative sidene ved en handling er det som kan motivere til endring.
  3. Erkjennelse av at det negative leder til et ønske om endring (”jeg har et problem som jeg ønsker å bli kvitt”).

Evnen til å kunne motivere seg selv

For å nå et mål er det nødvendig å kunne mobilisere sine egne følelser for å forbedre seg, konsentrere seg, bli motivert, og øke kreativiteten. Følelsesmessig selvkontroll er veldig viktig å utvikle for å mestre. Dette Fordi evnen til å kunne vente for å få sine behov tilfredsstilt og å kunne tøyle sine egne impulser ligger til grunn for alle slags prestasjoner.

Følelsene er koblet til våre menneskelige behov. En av de sterkeste drivkreftene et menneske har, er behovet for å kunne vokse og utvikle seg som menneske. Mange av oss blir deprimerte og frustrerte når vi stagnerer i utviklingen. En av de sterkeste drivkreftene i vår evne til å motivere oss selv, er hvorvidt vi arbeider for eller mot våre egne vekstbehov. Det vil si at arbeider vi i tråd med dette behovet vil vår egne følelser være en sterk drivkraft og motivasjon når vi søker fremover og bort fra en uvane.

Drivkraften for å oppnå noe blir også kraftig forsterket når følelsene blir knyttet til noe en ønsker å oppnå. Man holder bedre ut når man ser for seg resultatet underveis. Derfor er det viktig å prøve å visualisere målet - det en ønsker å oppnå, og virkelig kjenne på følelsen av hvordan det vil føles når en når dit.

Ambivalens, vil - vil ikke

Ofte har atferden vår både positive og negative sider, og vi kan bli delt i to av ønsket om å ville ha og ikke ville ha den. På samme måte er det med endring. På ene siden vil en for eksempel ned i vekt, mens på andre siden ønsker en ikke å slutte å spise godterier og kutte ned på ris, pasta og brødmat, eller begynne å passe på hva en putter i munnen. Det som vi vil vekk fra dekker noen behov samtidig som det gir oss negative virkninger også. Vi blir trukket i forskjellige retninger av ønsker som ikke lar seg realisere samtidig.

Å være ambivalent vil si å ha konflikterende følelser og tanker ovenfor noe eller noen. Man må veie positive og negative sider opp mot hverandre, og se om det positive er verdt de negative konsekvensene. Dersom de ikke er det, så er det på tide med endringsarbeid. Det er ofte viktig å ha med seg i refleksjonen om det er den kortvarige lysten eller den langvarige lysten som skal vinne. For dersom man vinner over den kortvarige lystopplevelsen (spise sjokolade fordi det gir meg lyst/nytelse nå) så vil man kunne oppnå sin langvarige lyst: et bedre liv, og frihet fra noe en MÅ ha.

Så da er det bare å gå i gang da.